گروه شرکت های ره آورد
گروه شرکت های ره آورد
گروه شرکت های ره آورد
گروه شرکت های ره آورد

همایش و نمایشگاه مدیریت شهری و روستایی بندر عباس واقع در استان هرمزگان

نام نمایشگاه: نمایشگاه بندرعباس
نوع نمایشگاه: بین المللی
آغاز: چهارشنبه
پایان: جمعه
ساعت بازدید از نمایشگاه: 17-22