• گواهی انفورماتیک

گواهی نامه عضویت انجکن صنفی کارفرمایی شرکت ها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان اصفهان

انجمن صنفی کارفایی شرکت ها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان اصفهان به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تحت شماره 5-3/2-204 مورخ 1394/05/29 در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ثبت رسیده است. مطابق قانون 5 اساسنامه انجمن، انجمن گروه حسابان ره آورد از تاریخ 1397/09/01 الی 1397/08/30 در این انجمن تایید گردیده است.

  • گواهی تایید نرم افزار

گواهی تایید نرم افزار

با استناد به مواد 8 و 9 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، مصوب 1379/10/04 مجلس شورای اسلامی و بخش چهار آیین نامه اجرایی قانون مذکور، تحت شماره شناسایی زیر تایید فنی شده است.
206279

دریافت اپلیکیشن ره آورد