معرفی شرکت خبره حسابان ره آورد

هولدینگ ره آورد

شهرداری ها

شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی با عهنایت به زمینه فعالیت و حجم درآمد خود بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مشمول مرحله اول قانون مالیات های مستقیم (مهر ماه سال 1387) می باشد. همچنین براساس ماده مرتبط در نظام مالیات بر ارزش افزوده در خصوص این ارگان ها (شزح ماده: مالیات و عوارض هایی که در زمان خرید کالا و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات قانونی یاد شده قابل تهاتر یا استرداد می باشد) چنانچه شهرداری ها و دهیاری ها نسبت به مفاد قانونی در راستای اجرای ماده فوق، من جمله تسلیم اظهارنامات مالیات بر ارزش افزوده و ارائه صورت معاملات فصلی (ماده 169 مکرر) و ارائه اسناد مثبته به سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را مبذول نمایندموجبات استرداد مبالغ حاصل از فعالیت های مندرج در تبصره 7 ماده 17 مالیات بر ارزش افزوده فراهم می گردد و البته درصورت عدم انجام نه تنها استرداد میسر نبوده بلکه موجبات جرائم غیر قابل بخشش را فراهم می آورد. درحال حاضر گروه شرکت های ره آورد با بیش از 200 شهرداری در سرتاسر کشور در حال فعالیت است.

استان های در حال فعالیت:

شهرداری های کشور