شرکت رایانه حساب ره آورد افق

تحریر دفاتر قانونی

  • انجام خدمات حسابداری از ثبت سند تا تهیه اظهارنامه، عملکرد و تحریر دفاتر انجام خدمات مالی، مشاوره ای بیمه و دارایی
  • تهیه گزارشات مالی، خرید و فروش فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده
  • راه اندازی سیستم های مالی، حسابداری، انبار، فروش، حقوق و دستمزد، خزانه داری، حسابداری اموال و کنترل پروژه های پیمانکاری
  • تهیه گزارشات مدیریتی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی
پشیتیبانی تخصصی گروه شرکت های ره آورد100%
100%
نظارت تمام وقت پروژه گروه شرکت های ره آورد100%
100%
شرکت رایانه حساب ره آورد افق

نرم افزار مالی مدیریتی آریامهر(ره آورد)

فرصت شغلی در ره آورد

فهرست